5. Aura

Runt varje människa, djur och växt, dvs runt allt som lever, kan en slagrutekunnig person få utslag för ytterligare ett slags jordstrålningsfält. Det är den s.k. auran man har detekterat.

Auran är ett jordstrålningsfält som omger allt levande. Storleken, d.v.s. radien, kan dock skilja kraftigt från individ till individ när mätningen görs.

5.1 Mätning av aurans storlek

Auran hos en människa åskådliggjord
med de olika plan den anses bestå av.

Mätning av auran runt ett objekt görs enklast genom att man med en slagruta i sidled förflyttar sig från objektets centrum och utåt. Då slagrutan slår har man detekterat radien på auran, d.v.s. hur "stor" auran är.

Auran skiljer sig inte bara i storlek mellan olika personer utan samma person har vid olika tillfällen inte samma storlek på auran.

Sammanfattningsvis kan man säga att auran kan variera både i storlek och
frekvens beroende bl.a. på hälsa, sinnesstämning och energipåverkan. Mer om frekvenser i ett senare kapitel.

5.2 Påverkan på människan

Undersökningar har visat att om en person ställer sig i t.ex. ett currykors så minskar auran kraftigt i storlek, för att sedan snabbt återhämta sig när personen kliver ut ur korspunkten. Många menar, liksom föregångaren Manfred Curry, att det kan vara skadligt för hälsan att vistas en längre tid på sådana korspunkter. Statistiskt riktiga belägg för detta har fåtts genom undersökningar där långtidssjukskrivnas sängar förflyttades från korspunkter till fria zoner. En stor andel av de sjukskrivna tillfrisknade snabbt.

I fall där spädbarn som haft svårt att sova och ständigt skrikit har man noterat en liknande effekt. Ofta har man funnit att barnets säng varit placerad på ett curry- eller hartmannkors. Samtliga barn har sedan blivit lugnare efter att man flyttat sängen till en plats fri från påverkan av gitternäten.

Stora skillnader i storleken på auran går att finna mellan friska, utvilade personer och sjuka personer. De friska har ofta minst en halvmeters aura, medan den hos sjuka personer kan vara ett par centimeter.

Personer har beskrivit hur de rent psykiskt påverkas av platser med stark jordstrålning. Vanligt är att man känner sig trött, oinspirerad och kraftlös.

Yttre påverkan av auran kan alltså förändra människans sinnestillstånd.

Mycket talar också för att det samtidigt förhåller sig omvänt, d.v.s. att storleken på auran påverkas av sinnestillståndet hos människan.

5.3 Påverkan på övrigt biologiskt liv

I naturen finns många exempel på hur olika arter anpassat sig efter jordstrålningsnäten, och då speciellt currynätet.

De allra flesta myrstackar går till exempel att finna på ett currykors. Myrstigarna följer sedan currylinjerna.

Viltstråk går inte heller sällan längs currylinjerna.

När haren vilar, sätter den sig gärna på ett currykors. Spekulationer finns om att den gör så för att dess aura skall minska och den inte så lätt ska bli upptäckt av rovdjur.

Katter gillar också att vistas i currykors. Detta tror man katten utvecklat då den när den jagar inte vill bli upptäckt genom att ha en stor aura. Kattens favoritliggplats skall alltså undvikas som sovplats av oss människor. Ofta har katter en favoritplats i varje rum, där den gärna vistas. På denna plast finns då sannolikt ett currykors.

Tvärtom är det med hunden. Hundar undviker helst att vistas på korspunkter. Hundars förmåga att veta när en människa är rädd, påstås inte grunda sig på lukt-, syn- eller hörselintryck. Istället sägs det vara människans aura som avslöjar om man är rädd.

5.4 Påverkan på växter

Även växter påverkas av gitternäten. De flesta växter trivs inte av att exponeras för gitternäten och klara skillnader i storlek mellan växter växandes i kors och de i friläge har uppmätts.

I trädalléer kan man också se exempel på att vissa träd blir markant mindre än andra.

Det finns även exempel på växter som stimuleras av jordstrålningen.

I södra Halland och Skåne kan man se rutor i sädesfälten som ser ut att ligga

ordnade i bestämda riktningar. Säden är högre i rutorna. Rutor i sädesfält kan naturligtvis bero på andra saker än jordstrålning, men i dessa fall är rutornas dimensioner identiska med currynätets och vinkelförhållandet till huvudväderstrecken är lika, vilket talar för att rutorna orsakats av just jordstrålning.

5.5 Undersökning

Nedan redovisas resultaten av undersökning av ett område med totalt 100 granar och deras stammars diametrar i förhållande till gitternätens utbredning. Jordmån, plantkvalitet och väderförhållanden var lika för alla träd i undersökningen.

 

Diametern hos 100 25-åriga granar, antal i varje fälttyp
och fältens utseende vid granarnas placering.

Diameter Antal Placering
17 cm 36 st Inga linjer
13,8 cm 29 st
12,5 cm 6 st
12,0 cm 16 st
10,8 cm 2 st
10,2 cm 4 st
8,2 cm 5 st
4,0 cm 2 st

Currykors med linjerna i riktningarna norväst-sydost och nordost-sydväst.

Hartmannkors med linjerna i riktningarna nord-syd och väst-öst.